ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на www.shuslerovi-soli.bg

 

В сила от: 18.10.2018 г.

Последна редакция: 18.10.2018 г.

 

 1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под.

 1. Как и защо обработваме Вашите лични данни?

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените цели.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни. В определени от закона случаи от нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

 1. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

За изпълнение на посочените в тази политика цели, ние може да обработваме следните Ваши категории лични данни:

(1) собствено и фамилно име;

(2) електронна поща (e-mail);

(3) Ваш IP адрес, от който отправяте запитването Ви;

(4) пощенски адрес;

(5) телефон за обратна връзка.

(6) данни за Вашата професия, ако изберете да ни предоставите такива при регистрацията Ви като потребител в нашия сайт;

(7) друга информация, която представлява Ваши лични данни, която изберете да ни споделите в публикувани от Вас постове и истории в рубриката „Истории за здраве”, част от играта „Училище за здраве”.

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при отправяне на запитване към нас чрез контактната ни форма или при регистрацията Ви като потребител на нашия сайт www.shuslerovi-soli.bg. При това положение, ние ще обработваме такъв тип лична информация, каквато Вие ни предоставите в писмото Ви до нас, като прилагаме всички нужни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на тази информация.

 1. Използване на Началната страница на www.shuslerovi-soli.bg:

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт (www.shuslerovi-soli.bg) със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

(1) „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

(2) Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове и facebook страници, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме Ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данни.

В случай че е налице препратка към страници, контролирани и управлявани от нас, то същите имат свои собствени политики за обработка и защита на личните данни, които ще намерите на адреса на съответния уебсайт.

 1. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „Алпен Фарма“ ООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(1) Външни доставчици на услуги:

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, като например на дружества, извършващи поддръжка на сайта ни или осъществяващи доставки на стоките ни – пощенски оператори, спедиторски компании и др. под. Ще споделяме или даваме достъп до подобна информация на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „Алпен Фарма“ ООД са задължени по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.

(2) Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:

Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „Алпен Фарма“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за Прехвърлянето на собствеността, при условие, че получаващата страна се съгласи да се отнася към Вашите лични данни по начин, който съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни.

(3) Публични органи:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „Алпен Фарма“ ООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

 1. Обработване на лични данни на деца:

„Алпен Фарма“ ООД не събира и не обработва лични данни на деца под 16-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

 1. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

„Алпен Фарма“ ООД не обработваме т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Изключение от горното правило може да има в случаите, когато Вие самите ни предоставите такава информация за Вас в писмото към нас, отправено през контактната форма на сайта ни, включително и когато изберете да ни споделите в публикувани от Вас постове и истории в рубриката „Истории за здраве”, част от играта „Училище за здраве”..

 1. Сигурност на данните Ви:

„Алпен Фарма“ ООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители и доставчици на услуги на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения (need-to-know basis).

 1. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „Алпен Фарма“ ООД извършва и предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „Алпен Фарма“ ООД уважава вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

 • Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.
 • Право на ограничаване:Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:
  • оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
  • обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
  • повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
  • възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни интереси имат преимущество пред Вашите.
 • Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.
 • Право на преносимост:По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.
 • Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
  • обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

освен ако обработването е необходимо по следните причини:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
 • в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.
 • Право на възражение:Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши законни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
 • Право на подаване на жалба:В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

 • Срок: Ще се опитаме да изпълним Ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в срок от 30 (тридесет) дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане.
 • Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.
 • Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.
 • Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.
 1. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на отговор на Вашите запитвания или при регистрация като потребител, включително и при участие в организирани от нас онлайн игри, до момента, в който като потребител сам не пожелаете тяхното съхранение да бъде прекратено, освен ако закон или орган на власт ни задължава да съхраняваме всички или част от тези данни за по-дълъг срок от така определения.

 1. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница.

 1. Съгласие за обработване на лични данни:

С настоящото потвърждавате, че:

 • Навършил/а съм 16-годишна възраст.
 • Прочетох и разбрах съдържанието на Политика за поверителност на сайта.
 • Съгласен/на съм „АЛПЕН ФАРМА“ ООД като администратор на сайта www.shuslerovi-soli.bg да обработва личните ми данни за основните цели, посочени в Политиката за поверителност, а именно: за целите на активиране и поддържане на моята регистрация в сайта, включително и когато участвам в организирани в сайта игри, като например играта „Училище за здраве!“.
 • Съгласен/на съм „АЛПЕН ФАРМА“ ООД като администратор на сайта www.shuslerovi-soli.bg да обработва личните ми данни за специфичните /допълнителни/ цели, посочени в Политиката за поверителност, а именно: за маркетингови цели и получаване на информация за предлагани от “АЛПЕН ФАРМА“ ООД продукти, които са персонализирани спрямо моите специфични нужди.
 • Уведомен/а съм, че даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни съставлява годно правно основание за обработване на личните ми данни за посочените по-горе цели до изричното му оттегляне от моя страна, като това свое право мога да упражня чрез изпращане на заявление до Дружеството на посочените в Политиката за поверителност адреси, включително и на адреса на електронна поща. Наясно съм, че при оттегляне на съгласието ми регистрацията ми като потребител в сайта може да бъде прекратена.
 1. Данни за контакт:

Данните на администратора на лични данни са: „Алпен Фарма“ ООД, ЕИК 200888108, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1770, район „Студентски“, ул. „Йосиф Йосифов“, № 6, ет. 2, представлявано от управителя Нонна Петева Петрова.

Моля, отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на следните адреси.

info@alpenpharma.bg, както и на

гр. София, п.к. 1770, район „Студентски“, ул. „Йосиф Йосифов“, № 6, ет. 2.