Общи условия
на www.shuslerovi-soli.bg

 

РАЗДЕЛ І.

ОРГАНИЗАТОР, ПРАВИЛА И ЕТАПИ НА ИГРАТА

Организатор на играта „Училище за здраве!“ („Играта“) е “АЛПЕН ФАРМА” ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200888108, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Йордан Йосифов” № 6, ет. 2.

Участниците в Играта са длъжни и се съгласяват да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта (наречени тук и по-долу “Правила”, „Правилата“), както и са длъжни и се съгласяват да спазват условията за ползване на Facebook и на интернет страницата на Играта, както и на страницата на Играта във Facebook (наричани заедно и/или поотделно тук и по-долу навсякъде, освен ако е посочено друго „Страница“, Страницата“).

Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Страницата на Играта. Играта се провежда на интернет страницата shuslerovi-soli.bg.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя, изтрива, копира цялото съдържание, публикувано на Страницата на Играта, както и да допълва или променя Правилата, в случай, че по някакъв начин законните му интереси бъдат увредени. Всички промени влизат в сила след предварителното им оповестяване на Страницата на Играта, като всеки участник следва да се съгласи отново с тях.

Играта се разделя на няколко части/етапи, а именно:

Част 1, вкоято всяко желаещо да участва в играта лице следва да прочете и да се запознае с информацията за всяка една от дванайсетте Шуслерови соли, както и да изгледа видео клип по темата, който е видим на страницата на играта.

Част 2, в която всяко желаещо да участва в играта лице следва да се регистрира, като попълни три имена, телефон, електронна поща на специално създадената за целта форма, налична на страницата на играта.

Част 3, в която всяко вече регистрирано за участие в играта лице, отговаря на поставени въпроси всеки с по 3 възможни отговора. Всеки тест има 10 въпроса, а тестовете са 12 – по един за всяка една от дванайсетте Шуслерови соли. От трите възможни отговора към всеки въпрос участникът следва да избере само един, който счита за верен. За попълнен вярно тест се счита този тест, за който участникът има минимум 8 точки (или 8 верни отговора). Всеки тест се попълва в последователност на Шуслеровите соли, а именно от Шуслерова сол № 1 до Шуслерова сол № 12. В случай, че участникът не успее да събере 8 точки от даден тест, то той следва да реши теста отново, докато не събере минимум 8 точки. Единствено по този начин участникът би могъл да премине в следващия по номер тест.

Част 4, в която печелившите участници получават своите награди по правилата и методиката, описани в настоящите Правила.

Част 5, в която участниците споделят своя опит на предоставения за целта линк. Споделянето на опитa се нарича още „Истории за здраве“, някои от които или части от които могат да бъдат публикувани на сайта по преценка на Организатора.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Продължителността на играта е от 00:00 часа на 1.10.2018 г. до 24:00 ч. на 31.12.2018 г., като в този период участниците следва да се регистрират и преминават успешно тестовете  на Страницата на Играта – на www.shuslerovi-soli.bg.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ В ИГРАТА

Определянето на печелившите се извършва по следния начин:

Всеки месец 15 участници в Играта, попълнили вярно 12-те теста за Шуслеровите соли, ще получават за награда по 1 книга за Шуслеровите соли на графиня Ангелика Волфскийл и по 1 опаковка Шуслерова сол по избор. За правилно решен тест се приема този, с над 8 верни отговора. Наградените се избират на лотариен принцип чрез софтуер между всички участници в Играта за съответния месец.

Участието в играта и в решаването на тестовете не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ V.

ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко участие от физическо лице на Страницата на Играта, което за периода на продължителност на Играта е извършило регистрация и е решило всички тестове. Всеки участник има право на неограничен брой участия.

Организаторът на Играта не носи никаква отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

В частта на играта „Истории за здраве“, Организаторът няма да разглежда мнения/истории, които:

 • не са авторски;
 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията, на което и да е от настоящите Правила;
 • засягат права на трети лица, включително: права на интелектуална собственост, авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират вредни или опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или внушения, обиден език, клевети или грубости, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, пол, сексуални намеци или по какъвто и да е начин използват характеристика(и) на лице като уронват престижа, доброто име или дискриминират същото или друго лице и/или група лица;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството, групи хора (независимо от признака) или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на Организатора и свързани с предлаганите от него продукти, като не трябва да вредят на марката или имиджа на посочените;
 • омаловажават Организатора, производителите на предлаганите от него продукти, хомеопатията и медицината, вкл. отделни техни характеристики или лице, или група, участващи в играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността и социалната отговорност на Организатора.

Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият мнения/съобщения и други, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Правилата и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос, нито ще носят каквато и да е отговорност за това.

Всички решения на Организатора са окончателни.

Качените на Страницата на Играта мнения/съобщения ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.

Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава три дни от съответната публикация. В случай, че публикацията не е видима три дни след публикуването й, то следва да се приеме, че Организаторът не я е допуснал поради нарушения на настоящите Правила или поради наличие на някоя от хипотезите, изброени по-горе. Изрично уведомяване за недопускане на публикацията няма да бъде извършвано.

Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица в случай че участниците нарушават някой или всички от описаните по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват нечии права и/или законни интереси.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно в срок до 1 месец по куриер за сметка на Организатора, след като победителят чрез лично съобщение на Страницата на Играта във  Facebook или чрез имейл предостави адрес за доставка. Адресът ще му бъде поискан чрез имейл и чрез пост на страницата на Играта във Facebook, на който са обявени имената на победителите.

Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 5 дни от изпращането на имейла с уведомление, че е победител, и публикуването на коментара с имената на победителите на Страницата на Играта във Facebook, или участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес и данните за доставка са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на Страницата на Играта или да остане собственост на Организатора.

 

РАЗДЕЛ VІ.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са по 15 броя книги „Шуслерови соли за деца“ или „Шуслерови соли и хранене според биоритмите“ всеки месец и по 15 опаковки Шуслерови соли за вярно решени 12 теста в рамките на месеца. Печелившите участници също така получават и Сертификат за преминатите тестове при желание от тяхна страна.

 

РАЗДЕЛ VІІ.

ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Играта не носи отговорност за съдържанието, включително, но не само за авторските права върху публикациите на участниците на Страницата на Играта и в нарушение на правните, етични и социални норми в Република България, както и не следва да носи каквато и да е отговорност във връзка с организирането и осъществяването на Играта. Такива спорове не засягат принципа на присъждане на награда от Организатора на Играта на лице, явявящо се печеливш участник и чиято претенция е представена пред Организатора на Играта, съгласно разпоредбите на тези Правила.

Всички публикации, качени след определения краен срок на Играта няма да участват в теглене на награди от Играта.

Организаторът на Играта няма да води кореспонденция или носи отговорност за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите доколкото това качество бива нарушено от извършения транспорт и/или от използването им от съответния печеливш участник и/или от влиянието им от трето лице или сила.

Цялата информация, включително публикуваните от участници в Играта мнения/истории/съобщения на Страницата на Играта, не е предназначена като заместител на медицинска професионална помощ или съвет. Материалът и съдържанието, съдържащи се в Сайта, са само за обща здравна информация и не са предназначени да бъдат заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение на което и да е  физическо лице, здравословно състояние или обстоятелство. Потребителите на този сайт не трябва да разчитат единствено на информацията, предоставена в този сайт за собствените си здравни нужди или тези на други лица. Всички специфични медицински въпроси трябва да бъдат отнасяни към съответен специалист. За всеки здравословен проблем, състояние или заболяване трябва винаги да се провеждат консултации с лекар – специалист в съответната област. Алпен Фарма ООД не предоставя на Страницата на Играта медицински консултации и поставяне на диагноза, нито съвети за лечение. Цялото съдържание е само за информативни цели и не е достатъчно за вземане на медицински решения. Съдържанието не е предназначено да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение.

НИКОГА не пренебрегвайте професионалната медицинска помощ или не се бавете да потърсите такава заради нещо, което сте научили от Страницата на Играта или чрез нея.

НИКОГА не разчитайте на информацията на Страницата на Играта, вместо да потърсите професионален медицински съвет.

 

РАЗДЕЛ VІІІ.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта дава право на участие на всички физически лица на възраст над 16 години, с изключение на служителите на Организатора, рекламните агенции, свързани с Организатора и/или Играта; както и членове на семействата и/или домакинствата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи). Допускат се до участие единствено лица, които не използват фалшиви профили, като последното се удостоверява чрез сравнение на името, положено на профила и името на лицето, което е дадено за получаване на наградата

РАЗДЕЛ ІХ.

ЗАМЯНА НА НАГРАДА

Не се допуска размяна на награда за паричната ѝ стoйност и/или други алтернативи, включително други предметни награди.

 

РАЗДЕЛ Х.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или други непредвидени или форсмажорни обстоятелства. В такъв случай на участниците не се дължи никаква компенсация. Наградите, спечелени от редовните участници към момента на прекратяването, ще бъдат предоставени по Правилата, описани по-горе.

 

РАЗДЕЛ ХІ.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия, както и във връзка с организирането и осъществяването на Играта се решава чрез преговори по взаимно споразумение; при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентния български съд.

Организаторът не носи отговорност за съдържанието на публикациите на Страницата на Играта, които не са публикувани и съставени от него и всякакви искове и претенции следва да бъдат насочвани към съответните участници.

 

РАЗДЕЛ ХІІ.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че предоставените от тях мнения са авторски, както и че лично носят цялата отговорност за публикациите си. В случай, че се установи, че това не е така, Организаторът си запазва правото да ги отстрани от Играта.

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да събира, обработва, съхранява предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и определяне на печеливш и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за нуждите на Играта и/или на при осъществяване на дейността на Организатора, като не се дължи никакво заплащане от негова страна за горното. Личните данни, които ще бъдат обработени са три имена, телефон, адрес, електронна поща, професия и евентуално данни за медицинското състояние, които участникът реши да разкрие сам чрез публикуваната от него „История за здраве“. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение на Организатора и Изпълнителя. Организаторът може да предоставя лични данни за участниците на органи на МВР, Прокуратура, Съд, в случай че бъде задължен да го стори. Историите за здраве, съдържащи данни за здравословното състояние на потребителите, се публикуват на сайта и са видни за всички посетители и потребители на сайта. Сроковете, за които ще бъдат обработвани личните данни на участниците, са докато бъдат получени наградите. Личните данни могат да бъдат съхранени и за по-дълъг период само в случай, че Организаторът има законово право или задължение за това, както и в случай че регистриралият се потребител продължава да използва активно своята регистрация и след края на играта. Като субект на данни участниците имат всички специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от тях, по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях мнения/публикации да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им оповестяване и показване на Страницата на Играта.

 

РАЗДЕЛ ХІІІ.

ПУБЛИЧНОСТ

Правилата ще бъдат достъпни на Страницата на Играта.

Повече информация за Играта може да бъде получена на e-mail: ts.raycheva@alpenpharma.bg

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

В случай че награда бъде спечелена от участник под 16 години, Организаторът на Играта ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане, наградата ще бъде предоставена на друг участник, избран по установения в настоящите правила ред.

За пълнота на настоящите Правила следва да се прилагат и разпоредбите на Общите условия за провеждане на МИНИ ИГРИ във фейсбук страницата на ШУСЛЕРОВИ СОЛИ, налични на фейсбук страницата https://www.facebook.com/schusslersalts.bg/